Clip: 'Quy trình 6Đ' bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Clip: 'Quy trình 6Đ' bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày 18/5, theo hướng dẫn của Vụ Thông tin (Văn phòng Quốc hội), quy trình 6Đ gồm: Đến khu vực bỏ phiếu;...
Bầu cử QH và HĐND: Đảm bảo việc bỏ phiếu được tiến hành liên tục

Bầu cử QH và HĐND: Đảm bảo việc bỏ phiếu được tiến hành liên tục

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý cho tỉnh Bạc Liêu có khu vực bỏ phiếu sớm

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý cho tỉnh Bạc Liêu có khu vực bỏ phiếu sớm

Ngày bầu cử được quy định như thế nào?

Ngày bầu cử, việc bỏ phiếu được bắt đầu và kết thúc khi nào?

Ngày bầu cử, việc bỏ phiếu được bắt đầu và kết thúc khi nào?

Bảo đảm không tập trung quá đông người ở phòng bỏ phiếu tại cùng một thời điểm

Bảo đảm không tập trung quá đông người ở phòng bỏ phiếu tại cùng một thời điểm

Không được thúc giục, ép buộc cử tri đi bỏ phiếu sớm

Không được thúc giục, ép buộc cử tri đi bỏ phiếu sớm

Bộ Nội vụ hướng dẫn bầu cử trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Bộ Nội vụ hướng dẫn bầu cử trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử trong tình hình dịch Covid-19: Chia thời gian bỏ phiếu theo các đợt, cách nhau 1 - 2 giờ

Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử trong tình hình dịch Covid-19: Chia thời gian bỏ phiếu theo các đợt, cách nhau 1 - 2 giờ

Quy định về thời gian tiến hành bỏ phiếu

Quy định về thời gian tiến hành bỏ phiếu

Việc bầu cử phải theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín

Việc bầu cử phải theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín

Vì sao một số tỉnh, thành phố bỏ phiếu bầu cử Quốc hội sớm?

Vì sao một số tỉnh, thành phố bỏ phiếu bầu cử Quốc hội sớm?

Bảo đảm tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm đúng pháp luật

Bảo đảm tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm đúng pháp luật

Hải Phòng: Quy định quản lý, sử dụng phiếu bầu cử

Hải Phòng: Quy định quản lý, sử dụng phiếu bầu cử

Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử Quốc hội gồm những gì?

Kiểm phiếu được thực hiện như thế nào?

Cử tri nhà giàn DK1 bỏ phiếu sớm

Cử tri nhà giàn DK1 bỏ phiếu sớm

Tổ chức trang nghiêm, thuận tiện cho cử tri bỏ phiếu

Tổ chức trang nghiêm, thuận tiện cho cử tri bỏ phiếu

Quy định về trình tự kiểm phiếu

Quy định về trình tự kiểm phiếu

12 tỉnh, thành phố thực hiện bầu cử sớm

12 tỉnh, thành phố thực hiện bầu cử sớm

Trình tự tiến hành kiểm phiếu bầu cử

Trình tự tiến hành kiểm phiếu bầu cử

12 tỉnh, thành phố thực hiện bầu cử sớm

12 tỉnh, thành phố thực hiện bầu cử sớm

12 tỉnh, thành phố thực hiện bầu cử sớm

12 tỉnh, thành phố thực hiện bầu cử sớm

Việc cử tri ghi phiếu bầu cử được thực hiện như thế nào?

Việc cử tri ghi phiếu bầu cử được thực hiện như thế nào?

Ngày bầu cử được quy định như thế nào?

Mang hòm phiếu phụ, phiếu bầu đến tận nơi cách ly để cử tri thực hiện quyền bầu cử

Mang hòm phiếu phụ, phiếu bầu đến tận nơi cách ly để cử tri thực hiện quyền bầu cử

Việc tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu được thực hiện như thế nào?

Việc tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu được thực hiện như thế nào?