Xây dựng thương hiệu sản phẩm bằng ứng dụng QR code

Xây dựng thương hiệu sản phẩm bằng ứng dụng QR code

Bên cạnh chú trọng việc đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, nhiều doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh đã...