Chuyện gì đang diễn ra tại Bắc Ireland?

Chuyện gì đang diễn ra tại Bắc Ireland?

Bạo động lại diễn ra ở Bắc Ireland, nút thắt của vấn đề ngày càng khó gỡ, mâu thuẫn ngày càng chồng chất và...