Tiếp tục điều chỉnh đồ án quy hoạch Khu Hòa Bình – Đà Lạt để sớm triển khai

Tiếp tục điều chỉnh đồ án quy hoạch Khu Hòa Bình – Đà Lạt để sớm triển khai

Tại cuộc họp triển khai dự án Khu Hòa Bình – Đà Lạt, ý kiến của các ngành, địa phương và Công ty Cổ phần...