Bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ

Bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ

Lễ bàn giao công việc Thủ tướng Chính phủ và công bố quyết định bổ nhiệm các Phó thủ tướng, bộ trưởng,...
Ông Nguyễn Thanh Nghị là Bộ trưởng trẻ nhất của Chính phủ mới

Ông Nguyễn Thanh Nghị là Bộ trưởng trẻ nhất của Chính phủ mới

QUỐC HỘI NGHE TRÌNH BÀY DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN BỔ NHIỆM MỘT SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG VÀ THÀNH VIÊN KHÁC CỦA CHÍNH PHỦ

QUỐC HỘI NGHE TRÌNH BÀY DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN BỔ NHIỆM MỘT SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG VÀ THÀNH VIÊN KHÁC CỦA CHÍNH PHỦ

Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Chính phủ có thêm 14 thành viên mới

Chính phủ có thêm 14 thành viên mới

Chân dung Bộ trưởng nữ duy nhất trong Chính phủ vừa được kiện toàn

Chân dung Bộ trưởng nữ duy nhất trong Chính phủ vừa được kiện toàn

Chân dung nữ Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Chân dung nữ Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Nữ bộ trưởng duy nhất vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

Nữ bộ trưởng duy nhất vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

14 thành viên Chính phủ mới ra mắt

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị là thành viên trẻ nhất trong Chính phủ

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị là thành viên trẻ nhất trong Chính phủ

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành

Ông Nguyễn Thanh Nghị là Bộ trưởng trẻ nhất của Chính phủ sau kiện toàn

Ông Nguyễn Thanh Nghị là Bộ trưởng trẻ nhất của Chính phủ sau kiện toàn

Kết quả kiểm phiếu phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng

Kết quả kiểm phiếu phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng

Phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Bà Phạm Thị Thanh Trà là nữ Bộ trưởng duy nhất vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

Bà Phạm Thị Thanh Trà là nữ Bộ trưởng duy nhất vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm