Chọn lãnh đạo có tâm, có tầm cho đất nước!

Chọn lãnh đạo có tâm, có tầm cho đất nước!

Tại Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương đã thực hiện việc giới thiệu...
Lãnh đạo chủ chốt có số phiếu rất tập trung

Lãnh đạo chủ chốt có số phiếu rất tập trung

Hội nghị Trung ương 2: Nền tảng cho 5 năm bứt phá

Hội nghị Trung ương 2: Nền tảng cho 5 năm bứt phá

3 ứng viên lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước: Phiếu tập trung cao

3 ứng viên lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước: Phiếu tập trung cao

Thống nhất giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH

Thống nhất giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH

Ban Chấp hành Trung ương thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần 2, khóa XIII

Ban Chấp hành Trung ương thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần 2, khóa XIII

Kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước có số phiếu tập trung cao

Nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước có số phiếu tập trung cao

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

3 nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước có số phiếu tập trung cao

3 nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước có số phiếu tập trung cao

Hội nghị Trung ương 2: Giới thiệu nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội với số phiếu cao

Hội nghị Trung ương 2: Giới thiệu nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội với số phiếu cao

Trung ương biểu quyết giới thiệu nhân sự các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

Trung ương biểu quyết giới thiệu nhân sự các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

Kiện toàn chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội

Kiện toàn chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội

Thông cáo báo chí về phiên bế mạc của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông cáo báo chí về phiên bế mạc của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông qua nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội

Thông qua nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2, khóa XIII

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2, khóa XIII

Thông cáo báo chí về phiên bế mạc của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII

Thông cáo báo chí về phiên bế mạc của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII

Hội nghị Trung ương 2, khóa XIII thành công tốt đẹp

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2

Hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 2, khóa XIII

Hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 2, khóa XIII

Ba chức danh lãnh đạo chủ chốt có số phiếu tập trung cao

Ba chức danh lãnh đạo chủ chốt có số phiếu tập trung cao

Thông qua nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội

Thông qua nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội

Thông qua nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước

Thông qua nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước

Nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước có số phiếu tập trung cao

Nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước có số phiếu tập trung cao

Giới thiệu nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội với số phiếu cao

Giới thiệu nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội với số phiếu cao

Nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo chủ chốt có số phiếu cao

Nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo chủ chốt có số phiếu cao

Bế mạc Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bế mạc Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bế mạc Trung ương 2: Tiếp tục kiện toàn lãnh đạo các cơ quan của Đảng

Bế mạc Trung ương 2: Tiếp tục kiện toàn lãnh đạo các cơ quan của Đảng

Nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước có số phiếu tập trung cao

Nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước có số phiếu tập trung cao

Hội nghị Trung ương 2 (khóa XIII) thành công tốt đẹp

Hội nghị Trung ương 2 (khóa XIII) thành công tốt đẹp

3 chức danh lãnh đạo chủ chốt được giới thiệu với phiếu tập trung cao

3 chức danh lãnh đạo chủ chốt được giới thiệu với phiếu tập trung cao

Giới thiệu nhân sự ứng cử lãnh đạo chủ chốt với số phiếu tập trung cao

Giới thiệu nhân sự ứng cử lãnh đạo chủ chốt với số phiếu tập trung cao

Giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước với số phiếu tập trung cao

Giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước với số phiếu tập trung cao