Cải cách phải từ Nhà nước

Cải cách phải từ Nhà nước

Nền kinh tế chỉ có thể lớn mạnh nếu Nhà nước tạo điều kiện và tôn trọng quyền tự do kinh doanh, liên tục...
Áp lực thay đổi có thể đến từ những lãnh đạo xuất chúng

Áp lực thay đổi có thể đến từ những lãnh đạo xuất chúng