Trẻ nên làm gì khi có hỏa hoạn?

Trẻ nên làm gì khi có hỏa hoạn?

Các thành viên trong gia đình nên thống nhất một điểm tập trung bên ngoài, nơi cách nhà một khoảng cách an...