Xem các pha thủ môn cứu thua bằng chân và đầu ngoạn mục

Xem các pha thủ môn cứu thua bằng chân và đầu ngoạn mục

Thủ môn cứu thua bằng tay! Thường rồi! Hãy xem những pha cứu thua bằng chân và bằng đầu thật ngoạn mục và...