Lựa chọn và sử dụng người tài

Lựa chọn và sử dụng người tài

Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định: 'Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng...