Kiện toàn sớm lãnh đạo Nhà nước để tránh khoảng trống quyền lực

Kiện toàn sớm lãnh đạo Nhà nước để tránh khoảng trống quyền lực

'Thời kỳ quá độ và chuyển tiếp không thể kéo dài vì Đảng phải đảm bảo thực quyền lãnh đạo Nhà nước và xã...
Ba chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước được giới thiệu với số phiếu cao

Ba chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước được giới thiệu với số phiếu cao

Trung ương thảo luận kiện toàn nhân sự lãnh đạo cao nhất của Nhà nước

Trung ương thảo luận kiện toàn nhân sự lãnh đạo cao nhất của Nhà nước

Tổng Bí thư: Trung ương sắp xếp nhân sự hợp lý nhất trong điều kiện có thể

Tổng Bí thư: Trung ương sắp xếp nhân sự hợp lý nhất trong điều kiện có thể

Bộ Chính trị thống nhất sớm kiện toàn lãnh đạo Nhà nước

Bộ Chính trị thống nhất sớm kiện toàn lãnh đạo Nhà nước

Giới thiệu nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Việc kiện toàn chức danh Nhà nước theo quy định của Hiến pháp, pháp luật

Việc kiện toàn chức danh Nhà nước theo quy định của Hiến pháp, pháp luật

Sẽ kiện toàn bộ máy lãnh đạo Chính phủ tại kỳ họp Quốc hội cuối tháng 3

Sẽ kiện toàn bộ máy lãnh đạo Chính phủ tại kỳ họp Quốc hội cuối tháng 3

Đang xây dựng phương án nhân sự đảm nhận chức danh lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành

Đang xây dựng phương án nhân sự đảm nhận chức danh lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành

Kỳ họp Quốc hội 11 sẽ kiện toàn chức danh lãnh đạo bộ, ngành

Kỳ họp Quốc hội 11 sẽ kiện toàn chức danh lãnh đạo bộ, ngành

Kiện toàn chức danh lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành tại kỳ họp Quốc hội thứ 11

Kiện toàn chức danh lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành tại kỳ họp Quốc hội thứ 11

Kiện toàn một số vị trí lãnh đạo Chính phủ vào cuối tháng 3

Kiện toàn một số vị trí lãnh đạo Chính phủ vào cuối tháng 3

Ban Cán sự Đảng Chính phủ xây dựng phương án nhân sự lãnh đạo Chính phủ

Ban Cán sự Đảng Chính phủ xây dựng phương án nhân sự lãnh đạo Chính phủ

'Thủ tướng khẳng định không có tâm lý hoàng hôn nhiệm kỳ'

9 thành viên Chính phủ không tham gia BCH T.Ư khóa mới

9 thành viên Chính phủ không tham gia BCH T.Ư khóa mới