Năm 2021, Đồng Nai đặt mục tiêu kéo giảm 10% tỷ lệ hộ nghèo

Năm 2021, Đồng Nai đặt mục tiêu kéo giảm 10% tỷ lệ hộ nghèo

Năm 2021, Đồng Nai đặt mục tiêu kéo giảm 10% tỷ lệ hộ nghèo đồng thời hạn chế người dân tái nghèo.
Tiếp tục tập trung triển khai chuẩn nghèo đa chiều

Tiếp tục tập trung triển khai chuẩn nghèo đa chiều