Bảo tồn điệu hát xường giao duyên của người Mường ở huyện Ngọc Lặc

Bảo tồn điệu hát xường giao duyên của người Mường ở huyện Ngọc Lặc

Huyện Ngọc Lặc có 4 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm gần 71%. Hiện nay, đồng bào...
Người lưu giữ 'hồn cốt' của văn hóa Mường

Người lưu giữ 'hồn cốt' của văn hóa Mường