'Cần bảo vệ cán bộ dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung'

'Cần bảo vệ cán bộ dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung'

Đó là ý kiến tham luận của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ...
Xử lý kỷ luật nghiêm minh nhưng trên tinh thần 'trị bệnh cứu người'

Xử lý kỷ luật nghiêm minh nhưng trên tinh thần 'trị bệnh cứu người'

Giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng

Giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng

Kiểm tra những điểm nóng, dễ phát sinh tiêu cực

Kiểm tra những điểm nóng, dễ phát sinh tiêu cực

Tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Bàn sâu những quyết sách lớn

Bàn sâu những quyết sách lớn

Tăng cường kiểm soát quyền lực thông qua kiểm tra, giám sát

Tăng cường kiểm soát quyền lực thông qua kiểm tra, giám sát

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Xử lý kỷ luật nghiêm minh trên tinh thần 'trị bệnh cứu người'

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Xử lý kỷ luật nghiêm minh trên tinh thần 'trị bệnh cứu người'

Kỷ luật hơn 1.300 tổ chức đảng, gần 70.000 đảng viên vi phạm, có cả những đồng chí lãnh đạo chủ chốt

Kỷ luật hơn 1.300 tổ chức đảng, gần 70.000 đảng viên vi phạm, có cả những đồng chí lãnh đạo chủ chốt

Có cơ chế để bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ dám làm

Có cơ chế để bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ dám làm

Kiểm tra, giám sát 'là thanh bảo kiếm của Đảng'

Kiểm tra, giám sát 'là thanh bảo kiếm của Đảng'

Hoàn thiện cơ chế để cán bộ, đảng viên không dám tham nhũng

Hoàn thiện cơ chế để cán bộ, đảng viên không dám tham nhũng

Tăng cường kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tăng cường kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tạo tiền đề xử lý nhiều đại án

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tạo tiền đề xử lý nhiều đại án

Ông Mai Trực: Đã kiểm tra đến những nơi, lĩnh vực chưa từng kiểm tra

Ông Mai Trực: Đã kiểm tra đến những nơi, lĩnh vực chưa từng kiểm tra

Xử lý kỷ luật không có 'vùng cấm', không có ngoại lệ, nhưng cũng rất nhân văn

Xử lý kỷ luật không có 'vùng cấm', không có ngoại lệ, nhưng cũng rất nhân văn

Thi hành kỷ luật và đề nghị kỷ luật gần 70.000 đảng viên trong nhiệm kỳ vừa qua

Thi hành kỷ luật và đề nghị kỷ luật gần 70.000 đảng viên trong nhiệm kỳ vừa qua

Cán bộ vi phạm xử lý 'không có vùng cấm, nhưng cũng rất nhân văn'

Cán bộ vi phạm xử lý 'không có vùng cấm, nhưng cũng rất nhân văn'

Kỷ luật không có 'vùng cấm' nhưng phải trên tinh thần 'trị bệnh cứu người'

Kỷ luật không có 'vùng cấm' nhưng phải trên tinh thần 'trị bệnh cứu người'

Làm nghiêm từ trên xuống, không có 'vùng cấm', không có ngoại lệ

Làm nghiêm từ trên xuống, không có 'vùng cấm', không có ngoại lệ