Báo chí tích cực tham gia bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước

Báo chí tích cực tham gia bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước

Báo chí ở nước ta ra đời trước hết là phục vụ lợi ích công, lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích xã hội. Thể...
Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII Nguyễn Xuân Thắng: Phải xây dựng khuôn khổ pháp lý để đấu tranh với các thế lực thù địch

Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII Nguyễn Xuân Thắng: Phải xây dựng khuôn khổ pháp lý để đấu tranh với các thế lực thù địch

Thông qua tuyên truyền cũng là cách trực tiếp đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái

Thông qua tuyên truyền cũng là cách trực tiếp đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái

Công an xử lý gần 500 trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật

Công an xử lý gần 500 trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật

'Đất nước càng thành công, các thế lực thù địch càng điên cuồng chống phá'

'Đất nước càng thành công, các thế lực thù địch càng điên cuồng chống phá'

Tướng Tuyến: 'Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh thù địch là cấp bách'

Tướng Tuyến: 'Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh thù địch là cấp bách'

Triển khai bài bản, nhất quán và quyết liệt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

Ông Nguyễn Xuân Thắng: Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được coi là trọng tâm

Ông Nguyễn Xuân Thắng: Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được coi là trọng tâm

Đoàn kết trong Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân

Đoàn kết trong Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân

Công an xử lý gần 500 trường hợp đăng, chia sẻ tin sai sự thật

Công an xử lý gần 500 trường hợp đăng, chia sẻ tin sai sự thật

Mô hình Việt Nam được thế giới nhìn nhận là rất đặc biệt

Mô hình Việt Nam được thế giới nhìn nhận là rất đặc biệt

'Chúng ta càng thành công thì các thế lực thù địch càng điên cuồng chống phá'

'Chúng ta càng thành công thì các thế lực thù địch càng điên cuồng chống phá'

Chính người dân tham gia, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chính người dân tham gia, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

'Xây dựng thể chế để không dám và không thể tham nhũng'

'Xây dựng thể chế để không dám và không thể tham nhũng'

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cuộc đấu tranh bền bỉ, thường xuyên và quyết liệt

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cuộc đấu tranh bền bỉ, thường xuyên và quyết liệt

Đất nước càng thành công, các thế lực thù địch càng điên cuồng chống phá

Đất nước càng thành công, các thế lực thù địch càng điên cuồng chống phá

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - cuộc đấu tranh bền bỉ, thường xuyên, quyết liệt

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - cuộc đấu tranh bền bỉ, thường xuyên, quyết liệt

Các thế lực thù địch sử dụng công nghệ mới chống phá rất tinh vi

Các thế lực thù địch sử dụng công nghệ mới chống phá rất tinh vi

'Đất nước càng thành công, các thế lực thù địch càng điên cuồng chống phá'

'Đất nước càng thành công, các thế lực thù địch càng điên cuồng chống phá'

Lực lượng Công an đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch

Lực lượng Công an đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch