Khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám đột phá vì lợi ích chung

Khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám đột phá vì lợi ích chung

Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, chỉ rõ:
Quan tâm hơn tới đội ngũ cán bộ ở cơ sở

Quan tâm hơn tới đội ngũ cán bộ ở cơ sở

Đại biểu tâm đắc với cơ chế bảo vệ cán bộ '6 dám' được đề cập trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Đại biểu tâm đắc với cơ chế bảo vệ cán bộ '6 dám' được đề cập trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Khơi dậy niềm tin, khát vọng của dân tộc Việt Nam

Khơi dậy niềm tin, khát vọng của dân tộc Việt Nam

Cụ thể hóa chiến lược phát triển đất nước gắn với động lực phát triển từng vùng, từng địa phương

Cụ thể hóa chiến lược phát triển đất nước gắn với động lực phát triển từng vùng, từng địa phương

Chỉ số niềm tin của người dân vào Đảng ở mức cao

Chỉ số niềm tin của người dân vào Đảng ở mức cao

Đại hội XIII: Niềm tin, khí thế, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường

Đại hội XIII: Niềm tin, khí thế, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường

Đại biểu ấn tượng với các báo cáo tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Đại biểu ấn tượng với các báo cáo tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Văn kiện là văn bản gốc, cần có tính mở đường

Văn kiện là văn bản gốc, cần có tính mở đường

Trung ương khóa XIII sẽ đưa đất nước vào chặng đường phát triển mới

Trung ương khóa XIII sẽ đưa đất nước vào chặng đường phát triển mới

Cần có chính sách khuyến khích người dám nghĩ, dám đổi mới, sáng tạo

Cần có chính sách khuyến khích người dám nghĩ, dám đổi mới, sáng tạo

Đại hội thành công, đưa đất nước đi theo lộ trình phát triển vững mạnh

Đại hội thành công, đưa đất nước đi theo lộ trình phát triển vững mạnh

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Niềm tin và khát vọng hiện thực hóa Báo cáo chính trị

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Niềm tin và khát vọng hiện thực hóa Báo cáo chính trị

Các đại biểu đồng tình, thống nhất cao với báo cáo tại phiên khai mạc Đại hội XIII

Các đại biểu đồng tình, thống nhất cao với báo cáo tại phiên khai mạc Đại hội XIII

Chọn những lãnh đạo đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết

Chọn những lãnh đạo đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết