NĂM 2021, DỰ KIẾN BỘ CÔNG AN THAM MƯU TRÌNH QUỐC HỘI 4 DỰ ÁN LUẬT

NĂM 2021, DỰ KIẾN BỘ CÔNG AN THAM MƯU TRÌNH QUỐC HỘI 4 DỰ ÁN LUẬT

Năm 2020, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Công tác đấu tranh phòng,...