Hạ tầng giao thông: Đòn bẩy nâng tầm vóc đô thị

Hạ tầng giao thông: Đòn bẩy nâng tầm vóc đô thị

Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông luôn được xem là mạch máu của nền kinh tế, là đường dẫn cho sự giao...
ĐỂ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG LÀ KHÂU CHIẾN LƯỢC

ĐỂ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG LÀ KHÂU CHIẾN LƯỢC