Đề tài lịch sử trên sân khấu truyền thống: Áp lực làm mới những câu chuyện cũ

Đề tài lịch sử trên sân khấu truyền thống: Áp lực làm mới những câu chuyện cũ

Phù hợp về loại hình, dễ khai thác, đề tài lịch sử lâu nay vẫn được xem là 'mỏ vàng' của sân khấu truyền...