Thể chế tốt bảo đảm chỗ đứng bền vững cho người tài

Thể chế tốt bảo đảm chỗ đứng bền vững cho người tài

Bộ Nội vụ mới đây công bố 'Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài' để lấy ý kiến góp ý. Điểm đáng...