Cán bộ, đảng viên, nhân dân Quảng Ninh phấn khởi trước thành công Đại hội XIII của Đảng

Cán bộ, đảng viên, nhân dân Quảng Ninh phấn khởi trước thành công Đại hội XIII của Đảng

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đây là nguồn động lực tinh thần to...
Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng

Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng

CỬ TRI TP.HCM TIN TƯỞNG VÀO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

CỬ TRI TP.HCM TIN TƯỞNG VÀO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn được những nhà lãnh đạo vì nước, vì dân

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn được những nhà lãnh đạo vì nước, vì dân

Người dân cả nước tin tưởng vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo mới

Người dân cả nước tin tưởng vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo mới

Lựa chọn những người có tâm, có tầm, có đức và có tài lãnh đạo đất nước

Lựa chọn những người có tâm, có tầm, có đức và có tài lãnh đạo đất nước

Văn nghệ sĩ đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn của Đảng

Văn nghệ sĩ đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn của Đảng

Gửi trọn niềm tin

Gửi trọn niềm tin

Kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn của Đảng

Kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn của Đảng

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Lời gửi gắm của những cán bộ Hội phụ nữ khu vực phía Nam

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Các đại biểu mang tâm tư của nhân dân gửi tới Đại hội XIII của Đảng

Các đại biểu mang tâm tư của nhân dân gửi tới Đại hội XIII của Đảng

Gửi gắm niềm tin đến Đại hội Đảng

Gửi gắm niềm tin đến Đại hội Đảng

Thấy gì từ cơ cấu độ tuổi các đại biểu dự Đại hội XIII?

Thấy gì từ cơ cấu độ tuổi các đại biểu dự Đại hội XIII?

Các nhà ngoại giao nước ngoài bày tỏ tin tưởng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII

Các nhà ngoại giao nước ngoài bày tỏ tin tưởng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII

Đại hội Đảng lần thứ XIII - mốc son lịch sử của Việt Nam

Đại hội Đảng lần thứ XIII - mốc son lịch sử của Việt Nam

Các đại sứ kỳ vọng nhiều điều vào Đại hội XIII của Đảng

Các đại sứ kỳ vọng nhiều điều vào Đại hội XIII của Đảng

Đại sứ Lào tại Việt Nam: 'Nhân sự Đại hội XIII của Đảng CSVN được chuẩn bị kỹ lưỡng'

Đại sứ Lào tại Việt Nam: 'Nhân sự Đại hội XIII của Đảng CSVN được chuẩn bị kỹ lưỡng'

1.587 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Các Đại sứ, đại diện ngoại giao đoàn tin tưởng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII

Các Đại sứ, đại diện ngoại giao đoàn tin tưởng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII