Văn hóa: Nguồn lực, động lực nội sinh cho phát triển bền vững

Văn hóa: Nguồn lực, động lực nội sinh cho phát triển bền vững

Lời tòa soạn: Nhận định rõ quan điểm xuyên suốt của Đảng ta về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt...
Để văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội

Để văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội