Sáng ngời ý chí, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Sáng ngời ý chí, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Trong khó khăn, lực lượng vũ trang Thủ đô luôn sáng ngời ý chí, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Trong năm đã duy...