Bài 3: Thực tiễn dùng người tài!

Bài 3: Thực tiễn dùng người tài!

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhận định 'Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, vận hội như...
Bài 1: Ai là người tài

Bài 1: Ai là người tài