'Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc' - cuốn sách có giá trị tư tưởng và chỉ đạo thực tiễn sâu sắc

'Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc' - cuốn sách có giá trị tư tưởng và chỉ đạo thực tiễn sâu sắc

Ngày 13-1-2021, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ...
Cuốn sách 'Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc'

Cuốn sách 'Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc'

Ra mắt sách 'Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc'

Ra mắt sách 'Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc'

Ra mắt sách 'Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc'

Ra mắt sách 'Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc'

Ra mắt cuốn sách 'Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc'

Ra mắt cuốn sách 'Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc'

Giới thiệu cuốn sách ''Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc''

Giới thiệu cuốn sách ''Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc''

Xuất bản cuốn sách các bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Xuất bản cuốn sách các bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách 'Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc'

Ra mắt cuốn sách 'Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc'

Ra mắt sách tập hợp 3 bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Ra mắt sách tập hợp 3 bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Giới thiệu cuốn sách hưởng ứng các bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Giới thiệu cuốn sách hưởng ứng các bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Giới thiệu sách 'Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc'

Giới thiệu sách 'Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc'

Ra mắt cuốn sách 'Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc'

Ra mắt cuốn sách 'Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc'