600 nghệ sĩ TVB thất nghiệp và lời cầu xin của Uông Minh Thuyên

600 nghệ sĩ TVB thất nghiệp và lời cầu xin của Uông Minh Thuyên

Nhiều năm qua, tình trạng lương thưởng không xứng với sức lực bỏ ra là vấn đề gây bức xúc trong nội bộ TVB.