Bản đồ ô nhiễm bụi mịn ở Việt Nam

Bản đồ ô nhiễm bụi mịn ở Việt Nam

Dựa trên dữ liệu ảnh vệ tinh kết hợp trạm đo mặt đất, các nhà khoa học Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia...
Hà Nội có nồng độ ô nhiễm bụi mịn cao nhất cả nước

Hà Nội có nồng độ ô nhiễm bụi mịn cao nhất cả nước

Cuộc chiến với tử thần

Cuộc chiến với tử thần