Cần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường

Cần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường

Chiều 12.1, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ TM&MT đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết chương...
Nhiều mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường duy trì bền vững

Nhiều mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường duy trì bền vững

Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Tổng kết chương trình phối hợp lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Tổng kết chương trình phối hợp lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Phối hợp cải thiện môi trường ở các đô thị lớn, giảm mạnh rác thải nhựa

Phối hợp cải thiện môi trường ở các đô thị lớn, giảm mạnh rác thải nhựa

Huy động được sức mạnh của toàn dân trong quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường

Huy động được sức mạnh của toàn dân trong quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường

Giảm mạnh rác thải nhựa và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường

Giảm mạnh rác thải nhựa và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường

Xây dựng mới, duy trì, nhân rộng hơn 40.600 mô hình điểm về bảo vệ môi trường

Xây dựng mới, duy trì, nhân rộng hơn 40.600 mô hình điểm về bảo vệ môi trường

Đẩy mạnh công tác phối hợp bảo vệ môi trường

Đẩy mạnh công tác phối hợp bảo vệ môi trường

Tổng kết Chương trình phối hợp về công tác bảo vệ môi trường

Tổng kết Chương trình phối hợp về công tác bảo vệ môi trường

Huy động sức mạnh toàn dân bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Huy động sức mạnh toàn dân bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ môi trường

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ môi trường