Xây dựng nếp sống văn minh, đô thị 'xanh, sạch, đẹp'

Xây dựng nếp sống văn minh, đô thị 'xanh, sạch, đẹp'

Với mong muốn nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành và mỗi người dân trong việc xây dựng, giữ gìn...
Chung tay cải tạo môi trường Thủ đô xanh, sạch, đẹp

Chung tay cải tạo môi trường Thủ đô xanh, sạch, đẹp