'Nghỉ Tết xong là phải làm việc khẩn trương ngay'

'Nghỉ Tết xong là phải làm việc khẩn trương ngay'

Mặt trận các cấp cần tiếp tục tuyên truyền, vận động, phát huy tính tự lập, tự cường, ý chí quyết tâm, sức...