Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch số 64 thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021.
An Giang đẩy mạnh công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp

An Giang đẩy mạnh công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức để 'không thể' tham nhũng

Kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức để 'không thể' tham nhũng

Xử lý vi phạm trên tinh thần 'trị bệnh cứu người'

Xử lý vi phạm trên tinh thần 'trị bệnh cứu người'

An Giang tăng cường công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

An Giang tăng cường công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

PGS TS. Lê Văn Cương: Triệt để loại bỏ tham nhũng - yêu cầu và cũng là lòng dân

PGS TS. Lê Văn Cương: Triệt để loại bỏ tham nhũng - yêu cầu và cũng là lòng dân

Phòng, chống tham nhũng quyết liệt, đi vào chiều sâu, lan tỏa mạnh mẽ (tiếp theo và hết)

Phòng, chống tham nhũng quyết liệt, đi vào chiều sâu, lan tỏa mạnh mẽ (tiếp theo và hết)

Hoàn thiện thể chế để bảo đảm 'không thể', 'không dám', 'không muốn', 'không cần' tham nhũng

Hoàn thiện thể chế để bảo đảm 'không thể', 'không dám', 'không muốn', 'không cần' tham nhũng

Phòng, chống tham nhũng quyết liệt, đi vào chiều sâu, lan tỏa mạnh mẽ

Phòng, chống tham nhũng quyết liệt, đi vào chiều sâu, lan tỏa mạnh mẽ

Xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính để phụng sự công tác phòng, chống tham nhũng

Xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính để phụng sự công tác phòng, chống tham nhũng

Nâng cao thu nhập chính đáng cho công chức là giải pháp phòng chống tham nhũng?

Nâng cao thu nhập chính đáng cho công chức là giải pháp phòng chống tham nhũng?

Hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng

Hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng

Kỳ vọng lò chống tham nhũng tiếp tục nóng trong nhiệm kỳ mới

Kỳ vọng lò chống tham nhũng tiếp tục nóng trong nhiệm kỳ mới

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Phòng, chống tham nhũng ở khu vực ngoài Nhà nước

Phòng, chống tham nhũng ở khu vực ngoài Nhà nước

Để có đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới

Để có đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới

Thực hiện 'bốn không'

Thực hiện 'bốn không'

Công tác phòng, chống tham nhũng: Đạt nhiều kết quả quan trọng

Công tác phòng, chống tham nhũng: Đạt nhiều kết quả quan trọng

Giám sát quyền lực để phòng ngừa tham nhũng

Giám sát quyền lực để phòng ngừa tham nhũng

Kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Hà Nội: Tăng cường thanh tra, ngăn ngừa tham nhũng trong ngành Giáo dục

Hà Nội: Tăng cường thanh tra, ngăn ngừa tham nhũng trong ngành Giáo dục

An Giang quyết tâm phòng, chống tham nhũng

An Giang quyết tâm phòng, chống tham nhũng