Những cựu chiến binh gương mẫu trong xây dựng nông thôn mới

Những cựu chiến binh gương mẫu trong xây dựng nông thôn mới

Đông Văn (Đông Sơn) là xã đầu tiên của tỉnh được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Trong thành...
Diện mạo xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên ở Thanh Hóa

Diện mạo xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên ở Thanh Hóa