Nam Định tạo đà phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới

Nam Định tạo đà phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 Nam Định đã đưa Nghị quyết số 05-NQ/TU vào thực tiễn, tạo bước đột phá chiến...