Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 14

Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 14

Trung ương thảo luận dự thảo các Báo cáo trình Đại hội XIII của Đảng

Trung ương thảo luận dự thảo các Báo cáo trình Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư: Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc trên hết khi chọn nhân sự khóa XIII

Tổng Bí thư: Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc trên hết khi chọn nhân sự khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 14

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 14

Trung ương giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới

Trung ương giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới

Hội nghị Trung ương 14: Giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Hội nghị Trung ương 14: Giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

'Trường hợp đặc biệt' là những người có uy tín, năng lực cao

'Trường hợp đặc biệt' là những người có uy tín, năng lực cao

Trân trọng, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến xác đáng, hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Trân trọng, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến xác đáng, hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Trân trọng các góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội XIII

Trân trọng các góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội XIII

TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị

TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị

Trân trọng, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến xác đáng, hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Trân trọng, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến xác đáng, hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo văn kiện ĐH XIII

Tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo văn kiện ĐH XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Văn kiện là văn bia, lưu lại mãi về sau'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Văn kiện là văn bia, lưu lại mãi về sau'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Văn kiện là văn bia lưu lại mãi về sau

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Văn kiện là văn bia lưu lại mãi về sau

Nghiêm túc tiếp thu ý kiến xác đáng, hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Nghiêm túc tiếp thu ý kiến xác đáng, hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Chùm ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Họp Bộ Chính trị về tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo văn kiện của Đảng

Họp Bộ Chính trị về tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo văn kiện của Đảng