Đổi mới để thúc đẩy điện ảnh phát triển và hội nhập

Đổi mới để thúc đẩy điện ảnh phát triển và hội nhập

Cùng với nhiệm vụ hội nhập quốc tế sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, Luật Điện...
Xung quanh đề xuất gắn nhãn phim '21 cộng'

Xung quanh đề xuất gắn nhãn phim '21 cộng'

Sửa đổi Luật Điện ảnh: Cần nhưng chưa đủ

Sửa đổi Luật Điện ảnh: Cần nhưng chưa đủ

'Nóng' phân loại phim theo độ tuổi

'Nóng' phân loại phim theo độ tuổi

Gỡ nút thắt cho điện ảnh như thế nào?

Gỡ nút thắt cho điện ảnh như thế nào?

Điện ảnh Việt - Gỡ mãi chưa hết khó

Điện ảnh Việt - Gỡ mãi chưa hết khó

Cần quản lý chặt chẽ phim trên môi trường mạng

Luật Điện ảnh sửa đổi: Vẫn 'vướng' việc quản lý phim trên không gian mạng

Luật Điện ảnh sửa đổi: Vẫn 'vướng' việc quản lý phim trên không gian mạng

Tạo hành lang duyệt phim thông thoáng hơn

Tạo hành lang duyệt phim thông thoáng hơn

Luật Điện ảnh sửa đổi cần phù hợp trong thời đại công nghệ số

Luật Điện ảnh sửa đổi cần phù hợp trong thời đại công nghệ số

Luật Điện ảnh (sửa đổi) lấp nhiều khoảng trống

Luật Điện ảnh (sửa đổi) lấp nhiều khoảng trống

Góp ý kiến xây dựng dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Góp ý kiến xây dựng dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Vẫn 'nóng' vấn đề kiểm duyệt tác phẩm điện ảnh

Vẫn 'nóng' vấn đề kiểm duyệt tác phẩm điện ảnh

Tổ chức Hội nghị - Hội thảo Đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Tổ chức Hội nghị - Hội thảo Đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Góp ý kiến xây dựng dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Góp ý kiến xây dựng dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Góp ý xây dựng dự thảo Luật Điện ảnh

Góp ý xây dựng dự thảo Luật Điện ảnh

Cần mở lối cho điện ảnh Việt

Cần mở lối cho điện ảnh Việt

TẠO CƠ SỞ PHÁP LÝ HÌNH THÀNH NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN ẢNH

TẠO CƠ SỞ PHÁP LÝ HÌNH THÀNH NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN ẢNH