Kẻ lạ mặt châm lửa thiêu sống bảo vệ lúc nửa đêm

Cảnh ớn lạnh khi một nhân viên bảo vệ đang ngủ say bị kẻ lạ mặt phóng hỏa giường nằm.