Từ bình dân học vụ đến xã hội học tập: Tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Từ bình dân học vụ đến xã hội học tập: Tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sự nghiệp 'Giáo dục thường xuyên' ngày nay có minh triết phát triển từ giáo dục bình dân học vụ (BDHV),...