Vẫn còn trên 60% khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai

Vẫn còn trên 60% khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai

Hiện nay, trên 60% khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, chiếm tỷ lệ cao nhất.