KCM đảm bảo an toàn, ổn định hoạt động SXKD trước tác động kép

KCM đảm bảo an toàn, ổn định hoạt động SXKD trước tác động kép

Trong năm 2020, Công ty Khí Cà Mau (KCM) cũng như toàn ngành Dầu khí chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do 'tác...