Nhà đầu tư BOT: Từ khách hàng lớn biến thành con nợ lớn của ngân hàng

Nhà đầu tư BOT: Từ khách hàng lớn biến thành con nợ lớn của ngân hàng

Năm 2020 là một năm đầy biến cố và khó khan, dịch Covid – 19 đã tác động tiêu cực làm đa số doanh nghiệp...