Sự thực ngai của triều Nguyễn làm bằng vàng ròng?

Sự thực ngai của triều Nguyễn làm bằng vàng ròng?

Ngai vàng là biểu tượng quyền lực của vua chúa phong kiến. Nó có phải được làm bằng vàng thật hay không?
Bí mật sau những cuốn sách vàng ròng của nhà Nguyễn

Bí mật sau những cuốn sách vàng ròng của nhà Nguyễn