Cấp sổ nhà nhỏ hơn giấy phép: Có hướng dẫn vẫn tắc

Cấp sổ nhà nhỏ hơn giấy phép: Có hướng dẫn vẫn tắc

Nhà xây nhỏ hơn 0,1 m2 so với giấy phép xây dựng cũng không được giải quyết cấp giấy.