Vị vua Việt nào lấy 103 bà vợ, nhưng không có nổi mụn con?

Vị vua Việt nào lấy 103 bà vợ, nhưng không có nổi mụn con?

Ông là một vị vua nổi tiếng hay chữ của triều Nguyễn. Ông lấy 103 bà vợ, nhưng do bị bệnh đầu mùa lúc nhỏ...