Bộ TN&MT sẽ công bố dịch vụ chia sẻ dữ liệu số vào năm 2022

Bộ TN&MT sẽ công bố dịch vụ chia sẻ dữ liệu số vào năm 2022

Cùng với việc hoàn thành Cổng dữ liệu và Cổng dữ liệu mở ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT), trong năm...