Tìm về những vốn xưa cũ của TP.HCM qua văn bia Hán Nôm

Tìm về những vốn xưa cũ của TP.HCM qua văn bia Hán Nôm

Những tên gọi liên quan đến TP.HCM được nhắc nhiều trong văn bia, tiêu biểu có thể kể một số tên như: Gia...