Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận Dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận Dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Luật Biên phòng Việt Nam: Phát huy hiệu quả công tác phối hợp bảo vệ biên phòng

Luật Biên phòng Việt Nam: Phát huy hiệu quả công tác phối hợp bảo vệ biên phòng

QUAN TÂM CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG

QUAN TÂM CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG

TRÁNH TRÙNG LẮP CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN BIÊN PHÒNG

TRÁNH TRÙNG LẮP CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN BIÊN PHÒNG

Ủy ban Quốc phòng- An ninh: Làm rõ nhiệm vụ chủ trì, phối hợp giữa Biên phòng và Hải quan

Ủy ban Quốc phòng- An ninh: Làm rõ nhiệm vụ chủ trì, phối hợp giữa Biên phòng và Hải quan

Rà soát, hoàn thiện dự án Luật Biên phòng

Rà soát, hoàn thiện dự án Luật Biên phòng

Phân định rõ nhiệm vụ, chức năng của Bộ đội Biên phòng với các lực lượng khác

Quan tâm đến chính sách cho lực lượng biên phòng

Bế mạc Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

'Mùa dịch, bộ đội biên phòng phải ngủ lán trại nơi đường mòn...'

Bế mạc phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội: 'Dịch Covid-19, bộ đội Biên phòng vất vả lắm, ngủ lán trại, ở đường mòn, lối mở...'

Cần có chính sách cụ thể cho lực lượng biên phòng

Đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong hoạt động biên phòng

QUAN ĐIỂM KHÁC NHAU VỀ XÂY DỰNG LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

BĂN KHOĂN VỀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ TÊN GỌI CỦA LUẬT

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá tỵ dự phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Biên phòng Việt Nam

THỂ CHẾ HÓA CHỦ TRƯƠNG VỀ BẢO VỆ BIÊN GIỚI QUỐC GIA

Tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025