Thiếu hơn 2.100 biên chế công chức, UBND TP.HCM ra văn bản khẩn

Thiếu hơn 2.100 biên chế công chức, UBND TP.HCM ra văn bản khẩn

Biên chế Bộ Nội vụ giao TP.HCM năm 2020 là 7.227 người, theo chỉ tiêu này TP.HCM đang thiếu 3.742 biên chế...
Cần Thơ: Cắt giảm gần 3.300 người trong đơn vị sự nghiệp

Cần Thơ: Cắt giảm gần 3.300 người trong đơn vị sự nghiệp

Tinh giản biên chế: Vẫn chưa thể 'loại' cán bộ không đủ năng lực

Tinh giản biên chế: Vẫn chưa thể 'loại' cán bộ không đủ năng lực

Theo Nghị định 89, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam có quyền hạn gì?

Theo Nghị định 89, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam có quyền hạn gì?

Bình Liêu: Không ngừng hoàn thiện tổ chức, bộ máy

Bình Liêu: Không ngừng hoàn thiện tổ chức, bộ máy

'Bỏ biên chế suốt đời' dưới góc nhìn quyền lực Nhà nước

'Bỏ biên chế suốt đời' dưới góc nhìn quyền lực Nhà nước

Cán bộ không chuyên trách dôi dư có cơ hội thành công chức

Cán bộ không chuyên trách dôi dư có cơ hội thành công chức

Tinh giản biên chế không ảnh hưởng đến quỹ lương của số lao động còn lại

Tinh giản biên chế không ảnh hưởng đến quỹ lương của số lao động còn lại

Hà Nội: Tiết kiệm ngân sách từ sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

Hà Nội: Tiết kiệm ngân sách từ sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

Chỉ còn 3 trường hợp viên chức có biên chế suốt đời

Chỉ còn 3 trường hợp viên chức có biên chế suốt đời

Quy định mới về vị trí việc làm và biên chế của công chức

Quy định mới về vị trí việc làm và biên chế của công chức

Sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Chốt chặn tăng biên chế

Chốt chặn tăng biên chế

TP Cẩm Phả: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực

TP Cẩm Phả: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực

Quảng Ngãi được bổ sung hơn 800 biên chế y tế

Quảng Ngãi được bổ sung hơn 800 biên chế y tế

Bổ sung biên chế sự nghiệp y tế cho tỉnh Quảng Ngãi

Bổ sung biên chế sự nghiệp y tế cho tỉnh Quảng Ngãi

Hiệu quả từ hợp nhất các cơ quan, đơn vị ở cấp huyện

Hiệu quả từ hợp nhất các cơ quan, đơn vị ở cấp huyện

Vừa tinh giản, vừa cải cách để phục vụ dân

Vừa tinh giản, vừa cải cách để phục vụ dân

Từ hôm nay 20/7, vị trí việc làm và biên chế công chức thay đổi như thế nào?

Từ hôm nay 20/7, vị trí việc làm và biên chế công chức thay đổi như thế nào?

Tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao chất lượng cán bộ

Tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao chất lượng cán bộ

Giảm cấp trung gian và trên 334.000 biên chế do Chính phủ quản lý

Giảm cấp trung gian và trên 334.000 biên chế do Chính phủ quản lý

Cắt giảm, điều chuyển chỉ tiêu nếu không tuyển hết biên chế công chức, viên chức

Cắt giảm, điều chuyển chỉ tiêu nếu không tuyển hết biên chế công chức, viên chức

Tinh giản cán bộ phường, xã: Chủ trương đúng, khó cũng phải làm

Tinh giản cán bộ phường, xã: Chủ trương đúng, khó cũng phải làm

Giảm cấp trung gian và trên 334.000 biên chế do Chính phủ quản lý

Giảm cấp trung gian và trên 334.000 biên chế do Chính phủ quản lý

Giảm cấp trung gian và trên 334.000 biên chế do Chính phủ quản lý

Giảm cấp trung gian và trên 334.000 biên chế do Chính phủ quản lý

Giảm thêm hơn 20.000 biên chế trong năm 2021

Giảm thêm hơn 20.000 biên chế trong năm 2021

Sắp xếp tổ chức bộ máy phải lấy hiệu quả là đích cuối cùng

Sắp xếp tổ chức bộ máy phải lấy hiệu quả là đích cuối cùng

Đến năm 2021, phải giảm thêm hơn 20.000 biên chế

Đến năm 2021, phải giảm thêm hơn 20.000 biên chế

Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế: Phải lấy hiệu quả là đích cuối cùng

Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế: Phải lấy hiệu quả là đích cuối cùng

Đoàn công tác Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Quảng Ninh

Đoàn công tác Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Quảng Ninh

Không kéo dài hợp đồng lao động làm chuyên môn quá 12 tháng đối với giáo viên, viên chức

Không kéo dài hợp đồng lao động làm chuyên môn quá 12 tháng đối với giáo viên, viên chức