Thêm một quỹ đại chúng được cấp phép

Thêm một quỹ đại chúng được cấp phép

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho Quỹ ETF SSIAM...