Nam Định: Trực Ninh nhân rộng các khu dân cư văn hóa

Nam Định: Trực Ninh nhân rộng các khu dân cư văn hóa

Thành công trong thực hiện công cuộc xây dựng nông thôn mới ở huyện Trực Ninh (Nam Định) những năm qua đã...