Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể

Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể

Hà Nội: Nâng chất thỏa ước lao động tập thể

Hà Nội: Nâng chất thỏa ước lao động tập thể

Đẩy mạnh thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể

Đẩy mạnh thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể

273/327 doanh nghiệp ở Quảng Nam ký kết thỏa ước lao động tập thể

Lợi ích từ thỏa ước lao động tập thể

Lợi ích từ thỏa ước lao động tập thể

Đưa nội dung nâng cao tay nghề vào thỏa ước tập thể

Đưa nội dung nâng cao tay nghề vào thỏa ước tập thể

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở trong năm 2020

Bồi dưỡng kỹ năng ký kết thỏa ước lao động cho cán bộ Công đoàn

Trang bị kỹ năng thương lượng cho cán bộ Công đoàn

Quan tâm quyền lợi, đời sống người lao động

Doanh nghiệp và người lao động cùng hưởng lợi

Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương để đối phó

Thỏa ước tốt phải hài hòa lợi ích

Nhất trí 'chia lại' Quỹ công đoàn

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Phải để CĐ cấp trên thương lượng thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp

'Chủ tịch công đoàn hưởng lương doanh nghiệp, đấu tranh dễ bị sa thải'

Xây dựng chế độ, chính sách tốt hơn cho người lao động

Người lao động được giám sát thực hiện Quy chế dân chủ của doanh nghiệp

Đối thoại để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ

Phát triển quan hệ lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước

Để người lao động được hưởng quyền lợi cao hơn luật

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ

Thỏa ước tập thể phải cao hơn luật